Meldpunt Mondzorg Corona

Voor alle medewerkers in de mondzorg die een COVID-19 test hebben ondergaan

Help de mondzorgverleners door het delen van jouw ervaringen en (zowel positieve als negatieve) testresultaten

Privacyvoorwaarden Meldpunt Mondzorg Corona

Privacyverklaring bij online aanmeldingsformulier Covid-19

Het Meldpunt Mondzorg Corona is gerealiseerd om inzicht te krijgen in de prevalentie van besmettingen met het coronavirus binnen de gehele sector mondzorg. Met deze monitoring kan worden gevolgd of de mondzorg voldoende toegerust is en blijft om veilig (door) te werken in het geval van een nieuwe golf Covid-19 gevallen in Nederland.

Categorieën persoonsgegevens

Door een anonieme melding te doen via het Meldpunt Mondzorg Corona laat een mondzorgverlener bepaalde gegevens bij het meldpunt achter. Dat kunnen (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die rechtstreeks door een melder worden opgegeven. Of waarvan bij opgave duidelijk is dat die worden verstrekt om te verwerken binnen het doel van het Meldpunt Mondzorg Corona te worden bewaard en gebruikt. Per melding worden de volgende gegevens verzameld:

 • Leeftijd (cohort)
 • Geslacht
 • Beroep
 • Arbeidsbetrekking (optioneel)
 • Gemeente (werk)
 • Datum start klachten
 • Symptomen
 • Andere klachten (optioneel)
 • Datum getest
 • Soort test uitgevoerd
 • Uitslag test
 • Melding gedaan bij algemene meldpunt RIVM
 • Alsnog melding doen bij algemene meldpunt RIVM
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona (gehad)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met een of meer van de volgende symptomen (gehad): hoesten, neusverkouden, niezen, keelpijn, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u collega’s op de werklocatie met corona (gehad)?
 • Heeft u collega’s op de werklocatie met een of meer van de volgende symptomen (gehad): hoesten, neusverkouden, niezen, keelpijn, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Toelichting (optioneel)

Grondslag en Doeleinden voor gegevensverwerking

Om een melding te kunnen behandelen, worden voornoemde (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.. Een melding is anoniem en de daarmee vindt ook de verwerking van de gegevens anoniem plaats. De gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het besmettingsgevaar van het coronavirus, dat wil zeggen aantallen geverifieerde besmettingen (nationaal, regionaal, lokaal), binnen de gehele mondzorg.  

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De (bijzondere) persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een analyse van meldingen. De (bijzondere) persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verkregen. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om in het belang van de mondzorg in het algemeen om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Deze worden dan  anoniem en geaggregeerd verstrekt. Hierdoor is er geen verwerkersovereenkomst nodig. Aan de volgende derden kunnen gegevens worden verstrekt:

 • Associatie Nederlandse Tandartsen (beroepsvereniging)
 • NVM-mondhygiënisten (beroepsvereniging)
 • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (beroepsvereniging)
 • Commissie Leidraad Mondzorg Corona
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bewaartermijnen

Verstrekte gegevens worden zolang bewaart als nodig is voor doeleinden zoals die hierboven zijn beschreven en daarna voor zo lang als nodig is om ondersteuning te bieden voor rapportages en analyses ten behoeve van het vaststellen van beleid voor de gehele mondzorg.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen, te weten:

 • Alleen de direct betrokken medewerkers bij het Meldpunt Mondzorg Corona hebben toegang tot meldingen.
 • Toegang tot het systeem op afstand is alleen mogelijk via een beveiligde verbinding.

Contact over meldingsformulier

Mocht een melder onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop met verstrekte gegevens wordt omgegaan, dan kan hierover contact worden opgenomen met de KNMT, via info@knmt.nl onder vermelding van Meldpunt Mondzorg Corona.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Daarnaast kan bij de Autoriteit persoonsgegevens een melding worden gedaan. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens staan op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De KNMT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website van de KNMT bekend worden gemaakt. Aangeraden wordt daarom om deze verklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

DISCLAIMER

Disclaimer bij online aanmeldingsformulier Covid-19

1a  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de KNMT
 • de gebruiker: de bezoeker van de website
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen
 • de content/inhoud: alle op de website aanwezige informatie.

1b  Het onderstaande is van toepassing op iedere pagina van deze website en op de gehele content/inhoud.

2     De eigenaar heeft de content/inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en/of van onjuist gebruik ervan.

3     De eigenaar selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig, maar is niet verantwoordelijk voor content/informatie op de websites waarnaar wordt verwezen.

4     Gebruik van delen van de content/inhoud is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • gebruik / overname is niet voor zakelijke of commerciële doeleinden
 • de content/inhoud wordt niet bewerkt
 • de gebruiker meldt het gebruik van (delen van) de content via info@knmt.nl onder vermelding van Meldpunt Mondzorg Corona

5     Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van) de content/inhoud is een inbreuk op intellectuele rechten.